ban-tu-nhan-xet­-danh-gia-phan-­loai-cua-can-bo­-nam-2010-doi-v­oi-vien-chuc-ch­uyen-mon-nghiep­-vu.doc download

File name:ban-tu-nhan-xet­-danh-gia-phan-­loai-cua-can-bo­-nam-2010-doi-v­oi-vien-chuc-ch­uyen-mon-nghiep­-vu.doc
Description:

Biểu mẫu nhận xét đánh giá cán bộ viên chức 2010 - Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tp.HCM - Thông tin, thông báo

Size: 38.50 Kb
File sharing service:direct link
Grade:
Created: 12 April 2012
Verified: 21 July 2014