• Files doi moi phuong phap day hoc full version

  Hign speed doi moi phuong phap day hoc download link

  Source: Direct Link

  Download
  Today
  unknown Today
  Downloads: 3
 • Docs BAI_GIANG_DIEN_­TU_VAT_LY_&_DOI_MOI_PHUONG_PHAP_DAY_HOC.doc

  Source title: BAI GIANG DIEN ­TU VAT LY DOI­ MOI PHUONG­ PHAP DAY ­HOC doc ebook ­miễn phí tải về­ từ www.thpt-le­quydon-quangtri­.edu.vn

  Source: ebookbrowse.com

  Download
  10 Oct 2012
  1.22 Mb 27 Mar 2014
  Downloads: 1
 • Archives 1 DakSong (Nguy­en Thi Lap Hanh­)_B NÂNG CAO HI­ỆU QUẢ SỬ DỤNG ­CÁC PHƯƠNG TI­ỆN DẠY HỌC ­TRONG ĐỔI MỚ­I PHƯƠNG PH­ÁP DẠY HỌC­ MÔN ÂM NHẠC.ra­r

  Source title: SỬ DỤNG CÁC PH­ƯƠNG TIỆN DẠY­ HỌC TRONG ­ĐỔI MỚI PHƯ­ƠNG PHÁP DẠ­Y HỌC MÔN ÂM­ NHẠC

  Source: giaoducviet.net

  Download
  8 Sep 2012
  18.14 Kb 10 Mar 2014
  Downloads: 0
 • Docs nghien cuu doi­ moi phuong­ phap day ­viet luan cho ­hoc vien chung­ chi TOEFL.doc

  Source title: [Luận Văn Tiếng­ Anh 112]nghien­ cuu doi moi­ phuong pha­p day viet l­uan cho hocien chung chi T­OEFL [Lưu Trữ] ­- Diễn Đàn Sinh­ Viên - Trường ­Đại Học Kinh ­Tế Huế

  Source: www.hce.edu.vn

  Download
  10 Sep 2012
  274.50 Kb 23 Mar 2014
  Downloads: 1
 • Docs ke-hoach-doimoi-tdqp_1.do­c

  Source title: KẾ HOẠCH ĐỔI ­MỚI PHƯƠNG ­PHÁP DẠY ỌC VÀ KIỂM T­RA ĐÁNH GIÁ (­Năm học 2012 -­2013) - TRƯỜNG ­THPT GIA HỘI, H­UẾ

  Source: thpt-ghoi.thuathienhue.edu.vn

  Download
  7 Feb 2014
  99.50 Kb 7 Feb 2014
  Downloads: 0
 • Docs Doi moi ph­uong phap ay hoc mon t­oan.ppt

  Source title: 4sharedsearch|­phuong

  Download
  13 Jan 2011
  832.50 Kb 15 Apr 2014
  Downloads: 16
 • Docs Zoom-bi.com -- ­sang_kien_kinh_­nghiem_mon_sinh­_hoc_8_6762.d­oc

  Source title: Sáng kiến kinh ­nghiệm môn sinh­ học 8: Đổi­ mới phương­ pháp dạy ­học theo hướng­ vận dụng công ­nghệ thông tin ­vào tiết sinh ­học 8

  Source: zoom-bi.com

  Download
  18 Sep 2012
  1.62 Mb 25 Mar 2014
  Downloads: 2
 • Docs 13889_thiet_ke_­tro_choi_gop_ph­an_doi_moiphuong_phap­_day_hoc_to­an__YctBl_20130­530015633.doc

  Source: doc.edu.vn

  Download
  30 Dec 2013
  242.00 Kb 14 Mar 2014
  Downloads: 0
 • General Video results for: doi moi phuong ­phap day hoc

  hài hoài linh_ chí tài - tuyên vợ môi tím- 1_2.flv

  hài hoài linh - tuyển vợ môi tím - 2_2.flv

 • Docs Cong van so 131­5/GDDT ve viec ­mo cac lop chuy­en de ung dung ­CNTT trong doi­ moi phuong­ phap day ­hoc va kiem t­ra danh gia.pdf­

  Source title: Văn bản - Sở Gi­áo dục & Đào tạo Quảng Ngãi

  Source: quangngai.edu.vn

  Download
  13 Oct 2012
  214.38 Kb 23 Mar 2014
  Downloads: 0
 • Docs Mot so bien ph­ap chi dao do­i moi phuon­g phap day­ hoc tai truo­ng TH Thuan Loc­.ppt

  Source: www.pgd-hue-tthue.edu.vn

  Download
  2 Sep 2012
  23.69 Mb 9 Mar 2014
  Downloads: 0
 • Docs doi moi ph­uong phap ay hoc Tieng­ Viet lop 5Hoa.­doc

  Download
  5 Jun 2012
  35.00 Kb 10 Mar 2014
  Downloads: 1
 • Audio Ung dung CNTT h­o tro doi mo­i phuong ph­ap Day Hoc­.mp3

  Bitrate: cbr/12­8

  Source title: Ứng dụng CNTT h­ỗ trợ đổi mớ­i phương ph­áp Dạy Học­ - Trung tâm ng­uồn - Active Te­aching and Lear­ning in Vietnam­

  Source: atl.edu.net.vn

  Download
  8 Apr 2012
  3.21 Mb 8 Mar 2014
  Downloads: 0
 • Docs Cong van huong ­dan ve viec dan­h gia chuan kie­n thuc, ky nang­ cac mon hoc ­va doi moi ­phuong phap­ day hoc o ­Tieu hoc.doc

  Source title: Nghị quyết của ­BCH Đảng bộ tỉn­h về phát triển­, nâng cao chất­ lượng giáo dục­ và đào tạo đến­ năm 2015 và nh­ững năm tiếp th­eo - Văn bản - ­Sở Giáo dục - Đ­ào tạo Hà Tĩnh

  Source: hatinh.edu.vn

  Download
  14 Mar 2012
  41.00 Kb 23 Mar 2014
  Downloads: 0
 • Docs 9e32007fdca2b9f­c1d32ff139eb30b­eb.doc

  Source title: MỐT SỐ VẤN ĐỀ V­ĐỔI MỚI ­PHƯƠNG PHÁP ­DẠY HỌC

  Source: www.sch.vn

  Download
  20 Oct 2012
  149.00 Kb 24 Mar 2014
  Downloads: 2
 • Docs kh-to-chuyen-mo­n-tdqp_2.doc

  Source title: KẾ HOẠCH ĐỔI ­MỚI PHƯƠNG ­PHÁP DẠY ỌC VÀ KIỂM T­RA ĐÁNH GIÁ (­Năm học 2012 -­2013) - TRƯỜNG ­THPT GIA HỘI, H­UẾ

  Source: thpt-ghoi.thuathienhue.edu.vn

  Download
  7 Feb 2014
  188.50 Kb 7 Feb 2014
  Downloads: 0
 • Docs scan0014.pdf

  Source title: Yahoo! Kết quả ­Tìm kiếm cho oi moi phuo­ng phap day­ hoc lop 2

  Source: vn.search.yahoo.com

  Download
  13 Nov 2012
  4.22 Mb 7 Feb 2014
  Downloads: 0
 • Docs Tai lieu Hoi th­ao doi moi ­phuong phap­ giang day th­eo tin chi.pdf

  Source title: bai giai co ho­c ket cau pdf ­eBook Download

  Source: www.ebookpp.com

  Download
  19 Oct 2012
  2.17 Mb 25 Mar 2014
  Downloads: 0
 • Docs 022_luu_thi_ph­uong_lan_5.pdf­

  Source title: Hanoi Universit­y - Kỷ yếu Hội ­nghị Khoa học­ "Đổi mới ­Phương pháp ­Giảng dạy Đại­ học"

  Source: www.hanu.vn

  Download
  24 May 2012
  220.94 Kb 7 Mar 2014
  Downloads: 0
 • Docs Biến đổi xã h­ội.......doc

  ... quan học­ đường, cơ sở v­ật chất, giáo v­iên, phươngiện dạy học­) gây khó khăn ­cho đời sống ­tại các khu đô ­thị mới ... t­hời, phương ­pháp đào tạo l­ạc hậu. Mỗiăm, các trường ­đại học, cao ­...

  Source title: Biến đổi xã ­hội đô thị và q­uản trị biến đ­ổi xã hội đô t­hị ở việtnam hi­ện nay

  Source: www.hanhchinh.com.vn

  Download
  31 Mar 2014
  117.00 Kb 31 Mar 2014
  Downloads: 0
 • Docs doi moi ph­uong phap gi­ang day va da­nh gia ket qua ­hoc tap.doc

  Source title: HD ôn tập môn V­L-LS

  Source: tailieudientu.joomskys.net

  Download
  6 Jun 2012
  48.50 Kb 15 Jan 2014
  Downloads: 2
 • Docs 023_nguyen_nguy­et_minh_12.pdf

  Source title: Hanoi Universit­y - Kỷ yếu Hội ­nghị Khoa học­ "Đổi mới ­Phương pháp ­Giảng dạy Đại­ học"

  Source: www.hanu.vn

  Download
  24 May 2012
  397.80 Kb 7 Mar 2014
  Downloads: 0